Grönt Kort | Yrkesprov

...

KOMPETENSKRITERIER


Nedan kan Du läsa om kompetenskriterierna som styr Grönt Kort för växtodling, mjölk, gris, frilandsodling och växthusodling.

Generella kompetenser:

Den som bedöms ska:

kunna utföra alla nödvändiga sysslor i den aktuella produktionen.
kunna tänka självständigt och ha förmåga att självständigt analysera en situation för att därefter fatta ett rationellt beslut.
ha tränad förmåga att upptäcka det avvikande.
ha ett helhetsperspektiv och inse konsekvenser av orsak och verkan.
vara noggrann och inse vikten av detta.
vara förtrogen med olika produktionssystem.
arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt i den aktuella produktionen.

Kompetenskriterier för yrkesprov Grönt Kort Mjölk

Bedömning görs utifrån att personen, med viss handledning ska klara de arbetsuppgifter som ingår i de vanliga rutinerna för den (dagliga) skötseln i en mjölkbesättning bestående av mjölkkor, sinkor, ungdjur och kalvar. Bedömning görs även av personens kunskap – vad denne bör ”känna till” i form av muntlig diskussion samt ett teoretiskt prov med praktisk inriktning.

Specifika kompetenser

Arbetsuppgifterna innebär att den som bedöms praktiskt ska kunna utföra normala skötselrutiner i en mjölkbesättning som omfattar att:

Kunna hantera djuren och arbeta på ett ergonomiskt/säkert sätt i samband med exempelvis förflyttning, mjölkning, kalvning och klippning av djur. Kunna hantera djuren med respekt och på ett så säkert sätt som möjligt.
Kunna mjölkningsrutiner såsom förberedelser, hygien, mjölkning, upptäcka avvikelser i mjölken och efterarbete.
Kunna märka och registrera kalvar.
Kunna upptäcka om djuren avviker från normalt beteende, samt kunna tyda utseende på kon.
Kunna bedöma om djuren är i normalt hull, magra eller feta
Kunna upptäcka brunst och bedöma lämplig tidpunkt för seminering
Kunna klippa kor, ” bruksklippning” samt rengöra och sköta klipputrustning
Kunna tecken på närstående kalvning samt hantera kon och kalven vid normal kalvning, upptäcka avvikelser samt rutiner för att kunna tillkalla hjälp.
Kunna rutiner för att se till att kalven får i sig råmjölk inom rimlig tid.
Kunna se och veta skillnad på olika fodermedel, känna igen olika spannmål
Kunna göra en enkel kvalitetsbedömning av foder, lukt, syn och färg
Kunna göra rimlighetsbedömningar på foderstater till kalvar, ungdjur och mjölkkor, fodermedel och storlek på givor för kraftfoder, grovfoder, mjölk och vattentillgång. Gäller även betesperioden.
Kunna använda traktor och lastmaskin eller liknande i samband med utfodring och/eller rengöring.
Kunna rutiner för daglig rengöring och minimering av smittspridning samt åtgärder i samband med kalvning och sjukdom.

Kompetenskriterier för yrkesprov Grönt Kort Växtodling

Bedömning görs utifrån att personen, med viss handledning ska klara de arbetsuppgifter som ingår i det vanliga arbetet som maskinförare av lantbrukets förekommande maskiner. Bedömning görs även av personens kunskap – vad denne bör ”känna till” i form av muntlig diskussion samt ett teoretiskt prov med praktisk inriktning. För att kunna förstå effekterna av fel beslut eller vad som är rimligt vid ex kalibrering av maskiner måste man också ha ett visst mått av allmänkunskap rörande växtodling, dvs vilket behov av växtnäring, utsäde, skördenivåer hos våra vanligaste lantbruksgrödor.

Specifika kompetenser

 1. Kunna, utan instruktionsbok, se var det kan finnas olika troliga servicepunkter/ rörliga delar på en maskin.
 2. Kunna med hjälp av instruktions / servicebok självständigt utföra daglig service och enklare justeringar.
 3. Kunna iaktta och identifiera större felaktigheter samt ge förslag på hur problemet kan avhjälpas.
 4. Kunna planera arbetet med – och runt – maskinerna så att det sker på ett säkert och effektivt/energismart sätt.
 5. Kunna framföra traktor, frontlastare och eventuellt tillkopplat redskap (såväl via trepunkt som dragbom / hitchkrok) med rimlig precision till förutbestämd plats.
 6. Kunna, utifrån konkretiserade, fall ge exempel på hur och vilka justeringar som ska göras för att uppnå önskat resultat.
 7. Kunna beräkna aktuella spridningsmängder utifrån utmatningsprov och tvärtom när det gäller kalibrering av såmaskiner eller gödningsspridare. (procenträkning kan vara aktuellt, miniräknare får användas)
 8. Kunna beskriva, utifrån konkretiserade fall, hur du ska köra på säkraste, billigaste och effektivaste sätt.
 9. Kunna beskriva möjligheter och vanliga felkällor med modern teknik för precisionslantbruk, ex autostyrningar på traktorer.
 10. Kunna göra enklare beräkningar rörande vattenhalt och nedtorkning.
 11. Kunna vad som krävs för att utföra reparationer med svets i en gårdsverkstad. Kunskaper motsvarande ”Heta arbeten” är lämpligt.
 12. Kunna grundläggande elsäkerhet i lantbruket.

Den som bedöms ska även känna till / kunna föra en diskussion om:

 1. Samband mellan insatsmedel, körteknik och samlade miljöeffekter
 2. Våra vanligaste lantbruksgrödors1) krav på jordart, växtföljd, växtnäring och vattenhalt vid skörd resp. lagring.
 3. Rimlighetsbedömningar vad avser grovt skattade nivåer för ovanstående.

Fotnot 1: Med våra vanligaste lantbruksgrödor avses spannmål, vallgrödor, ärtor/åkerbönor, oljeväxter och potatis.

Kompetenskriterier för yrkesprov Grönt Kort djurskötare Gris

Bedömning görs utifrån att personen, med viss handledning ska klara de arbetsuppgifter som ingår i de vanliga rutinerna för den (dagliga) skötseln i grisbesättningar bestående av suggor, smågrisar, tillväxtgrisar, gyltor och slaktsvin . Bedömning görs även av personens kunskap –vad denne bör ”känna till” i form av muntlig diskussion samt ett teoretiskt prov med praktisk inriktning.

Specifika kompetenser

Arbetsuppgifterna innebär att den som bedöms praktiskt ska kunna utföra normala skötselrutiner i grisbesättningar som omfattar att:

 1. Kunna hantera djuren och arbeta på ett ergonomiskt/säkert sätt i samband med tex förflyttning av djur.
 2. Kunna hantera djuren med respekt och på ett så säkert sätt som möjligt.
 3. Kunna skötselrutiner såsom utfodring, gödsling, grisning, hygien, och upptäcka avvikelser
 4. Kunna injicerad järn och kastrera grisar
 5. Kunna upptäcka om djuren avviker från normalt beteende.
 6. Kunna bedöma om djuren är i normalt hull, magra eller feta.
 7. Kunna upptäcka brunst och bedöma lämplig tidpunkt för seminering.
 8. Kunna plocka ut gyltämne, exteriörbedömning.
 9. Kunna tecken på närstående grisning samt hantera suggor och smågrisar vid normal grisning, upptäcka avvikelser samt rutiner för att kunna tillkalla hjälp.
 10. Kunna rutiner för att se till att smågrisarna får i sig råmjölk inom rimlig tid, och kullutjämna.
 11. Kunna bedöma lämpligt stallklimat till de olika djurgrupperna.
 12. Kunna göra en enkel kvalitetsbedömning av foder, lukt, syn och färg.
 13. Kunna göra rimlighetsbedömningar på foderstater till suggor med och utan smågrisar, tillväxtgrisar och slaktsvin.
 14. Kunna utfodringsanläggning samband med utfodring och/eller rengöring.
 15. Kunna rutiner för daglig rengöring och minimering av smittspridning samt åtgärder i samband med grisning och sjukdom.

Den som bedöms ska även känna till / kunna föra en diskussion om:

 1. Samband mellan skötsel, djurhälsa och produktionsekonomi.
 2. Samband med tillväxt, hygien, sjukdomar och livsmedel.
 3. Djurens normala beteende och eventuella avvikelser.
 4. På vilket sätt hullet kan påverka djuren.
 5. Hantering, förvaring, handhavande av läkemedel samt journalföring och delegering av läkemedelshantering.
 6. Råmjölkens betydelse och betydelsen av kullutjämning.
 7. Djurskyddslagen.
 8. Ergonomi, belastningsskador, olycksrisker och skyddsutrustning. Hur man arbetar för att för att förebygga/undvika arbetsskador.
 9. Varför det är viktigt med rutiner.
 10. Olika boxsystem, inhysningssystem.
 11. Vanligaste sjukdomarna och förebyggande av dem, t.ex. Grisningsfeber, MMA, Led- och Lunginflammation och diarréer.
 12. Suggans levnadsår: Grisning- Avvänjning- Seminering- Dräktighet, Inflyttning i BB- avdelning. Antal grisningar per år.
 13. Vad kan man påverka med avel, tex, hälsa, antal avvanda smågrisar, moders egenskaper, mm.
 14. Besättningen nyckeltal i förhållande till medeltal.
 15. Förstå vikten av god hygien, arbetsflödets betydelse, omgångsuppfödning.

FRILANDSODLING (motsvarande SeQF 4)

Följande kompetenskriterier ska en trädgårdsodlare inom frilandsproduktion kunna uppvisa efter genomgången gymnasial utbildning/ gymnasial vuxenutbildning för att kunna certifieras enligt Grönt kort:

 1. Jordart 
 • Du ska kunna redogöra för relevant information om olika jordarters för- och nackdelar
 • Du ska kunna redogöra för vattnets väg och jordartens förmåga att binda vatten och näring
 • Du ska kunna redogöra för jordpackningens effekter och uppkomst
 • Du ska kunna namnge 5 faktorer som påverkar jordens fysikaliska, kemiska och biologiska funktioner
 1. Frilandsgrödor
 • Du ska ha kännedom om 40 frilandsgrödor/ lantbruksgrödor med vetenskapliga och yrkesmässiga begrepp, som odlas i ett grönsaksföretag
 • Du ska känna till grödors/kulturers olika tillväxtfaser
 • Du ska känna till lagar och regler inom frilandsodling
 1. Växtföljd 
 • Du ska ka kännedom om odlingsprocessen för 10 frilandsgrödor/ lantbruksgrödor
 • Du ska ha kännedom om marktäckning och odlingsmetoder i grönsaksodling
 • Du ska kunna beräkna aktuella spridningsmängder utifrån utmatningsprov
 • Du ska kunna beskriva arbetsprocessen för växtföljd på frilands-/ lantbruksodling
 • Du ska kunna tolka och upprätta odlingsplaner på ett grönsaksföretag samt utföra ekonomiska beräkningar
 • Du ska ha god kännedom om sådd och plantering samt bevattningsteknik
 1. Växtnäring 
 • Du ska kunna tillföra växtnäring för olika grödor vid olika tillfällen beroende på dess egenskaper och miljömässiga faktorer
 • Du ska ha kunskaper om de etablerade metoder och den kunskapsutveckling som sker inom området
 • Du ska ha kännedom om växters näringsbehov
 • Du ska ha kunskap om vattnets betydelse och miljöaspekter
 1. Skörd, lagring och efterbehandling
 • Du ska ka kännedom om mognadsprocessen för 10 olika grödor
 • Du ska kunna redogöra för hur vattenhalten påverkar skörden
 • Du ska ha kännedom om förhållanden som påverkar hållbarheten vid lagring och efterbehandling: vattenhalt, andning och temperatur
 1. Arbetsmiljö och säkerhet
 • Du ska kunna planera så att arbetsprocesserna utförs på ett säkert, effektivt och ergonomiskt korrekt sätt
 • Du ska kunna tillämpa korrekt ergonomi och säkerhet i samband med grönsaksföretag
 • Du ska kunna planera och kommunicera åtgärder för att undvika eller lösa säkerhetsriskerna med hänsyn till gällande lagstiftning
 • Du ska självständigt kunna tolka och implementera brandförebyggande åtgärder
 • Du ska kunna redogöra för de lagar och bestämmelser som gäller för odling på friland/arbete inom grönsaksföretag
 1. Ogräsreglering och skadegörare
 • Du ska ka kännedom om förebyggande åtgärder för att reglera ogräs
 • Du ska kunna redogöra för mekanisk ogräsreglering för grönsakskulturer
 • Du ska ha kännedom om fysikaliskt, kemiskt och biologiskt växtskydd som används vid skadeangrepp
 • Du ska kunna övervaka, upptäcka och åtgärda 5 felaktigheter inom produktionsprocessen för frilandsodlade grödor
 1. Arbetsmaskiner
 • Du ska ka kännedom om var det kan finnas olika servicepunkter för den maskinpark som används på en frilandsodling
 • Du ska med hjälp av instruktions-/ servicebok självständigt kunna utföra daglig service och enklare justeringar på teknisk utrustning
 • Du ska kunna planera arbetet med och runt om arbetsmaskiner så att det sker på ett säkert och effektivt/energieffektivt sätt
 • Du ska känna till olika redskap och annan teknisk utrustning för odling på friland
 1. Försäljning av grönsaksprodukter 
 • Du ska känna till lagar och bestämmelser inom handel och försäljning
 • Du ska ha kännedom om säljprocessen på ett grönsaksföretag
 • Du ska ha kännedom om de certifieringar som finns på marknaden t.ex. IP Sigill, KRAV, EU Ekologiskt.

VÄXTHUSODLING (motsvarande SeQF 4)

Följande kompetenskriterier ska en trädgårdsodlare inom växthusproduktion kunna uppvisa efter genomgången gymnasial utbildning/ gymnasial vuxenutbildning för att kunna certifieras enligt Grönt kort:

 1. Växthuskulturer
 • Du ska ka kännedom om 60 grödor/kulturer med vetenskapliga och yrkesmässiga begrepp, som odlas i ett växthusföretag
 • Du ska kunna namnge 5 faktorer som påverkar grödans/kulturens fysikaliska, kemiska och biologiska funktioner
 • Du ska kunna känna till grödors/kulturers olika tillväxtfaser
 • Du ska känna till lagar och regler gällande licens på olika kulturer
 1. Substrat 
 • Du ska känna till och kunna använda både organiska och oorganiska substrat
 • Du ska kunna namnge 5 organiska resp. oorganiska substrat och dess egenskaper och funktion inom växthusproduktion
 • Du ska kunna redogöra för relevant information om olika substrats för- och nackdelar
 • Du ska kunna namnge 5 faktorer som påverkar substratens fysikaliska, kemiska och biologiska funktioner samt deras betydelser för växternas tillväxt
 • Du ska kunna redogöra för vattnets betydelse i olika substrat
 1. Växtnäring 
 • Du ska ha kännedom om de vanligaste växtnäringslösningarna som finns för olika kulturer vid olika tillfällen beroende på kulturens egenskaper, miljömässiga faktorer och växthusföretagets resurser
 • Du ska ha kunskap om balansen mellan olika grödors/ kulturers näringsbehov och den kemikaliska sammansättningen
 • Du ska kunna planera och utföra enklare arbetsuppgifter där olika kemikaliska sammansättningar blandas och tillförs grödorna/ kulturerna
 • Du ska ha kännedom om växters näringsbehov
 • Du ska ha kännedom om vattenkvalitet och miljöaspekter
 1. Odling i växthus 
 • Du ska kunna beskriva de vanligast förekommande skadegörarnas biologi och skadeangrepp
 • Du ska känna till minst 3 olika arbetsmetoder för att upprätthålla en god hygien och en bra kvalitet
 • Du ska kunna redogöra för smittspridning samt kunna identifiera och tillämpa lämpliga växtskyddsåtgärder
 • Du ska ha kännedom om fysikaliskt, kemiskt och biologiskt växtskydd som används vid skadeangrepp
 • Du ska kunna redogöra för hur plantering och förökning sker yrkesmässigt i ett växthus
 • Du ska känna till och förstå processerna som äger rum i en fungerande och icke-fungerande kompost
 • Du ska kunna tolka och upprätta odlingsplaner på ett växthusföretag samt utföra                      ekonomiska beräkningar
 1. Växthusteknik 
 • Du ska kunna använda teknisk utrustning som återfinns på ett växthusföretag på ett säkert, ansvarsfullt och miljöanpassat sätt
 • Du ska ha kännedom om den tekniska utrustningen som återfinns på växthusföretag för styr- och reglerteknik: klimat (värme), belysning och bevattning
 1. Arbetsmiljö och säkerhet 
 • Du ska kunna planera så att arbetsprocesserna utförs på ett säkert, effektivt och ergonomiskt korrekt sätt
 • Du ska kunna tillämpa korrekt ergonomi och säkerhet i samband med odling i växthus
 • Du ska kunna planera och kommunicera åtgärder för att undvika eller lösa säkerhetsriskerna med hänsyn till gällande lagstiftning
 • Du ska självständigt kunna tolka och implementera brandförebyggande åtgärder
 • Du ska kunna redogöra för de lagar och bestämmelser som gäller för odling i växthus/ arbete inom växthusföretag
 
 1. Försäljning av växthusprodukter 
 • Du ska känna till lagar och bestämmelser inom handel och försäljning
 • Du ska ha kännedom om säljprocessen på ett växthusföretag
 • Du ska ha kännedom om de certifieringar som finns på marknaden t.ex. IP Sigill, KRAV, EU Ekologiskt
Kontaktuppgifter uppdateras.
...