Hur går det till?

...

För att få ett Grönt Kort måste du genomgå ett test – ungefär som när man tar körkort!

Diplomering – var?
Diplomering kan göras på naturbruksgymnasier eller på arbetsplatser. Det är bara att anmäla till NYN var och när du önskar ta Grönt Kort. Även lärare kan anmäla att de har ett antal elever som vill ta Grönt Kort.

För vem?
Alla som är intresserade av att testa sig för Grönt Kort kan göra det. Lämplig bakgrund är tre årigt naturbruksgymnasium eller motsvarande kunskaper samt viss relevant praktisk erfarenhet. Således är både elever och yrkesverksamma välkomna!
(för enkelhets skull kallar vi dem som skall diplomeras för ”eleven” i texten nedan)

Vilka är det som diplomerar ?

Diplomerarna är yrkesverksamma med godkänd teoretisk och praktisk bakgrund, de är utbildade av NYN för att kunna göra en så sakkunnig och objektiv bedömning av dig som möjligt (se fliken Kontakta grönt kort).

Hur går diplomeringen till?
För att få Grönt Kort genomför du ett prov. Provet görs under en dag och består av praktiska övningar blandat med diskussioner och ett teoretiskt prov. För att du skall få en så riktig bedömning som möjligt testas du av NYN:s utbildade yrkesbedömare. Yrkesbedömaren/diplomeraren är yrkesverksam med dokumenterad utbildning och erfarenhet av djurskötsel och arbetsledning.

Provet består av tre delar:

Förutom den praktiska delen ingår en muntlig diskussion med diplomerarna samt ett skriftligt prov (se fotnot 2) på en timme.

Diplomerarna tillsammans med ansvarig kontaktperson på respektive skola, eller annan diplomeringsplats, ansvarar för förberedelserna.

I bedömningen ingår dock vissa obligatoriska moment. Eleven utför de praktiska momenten med viss handledning av ordinarie personal. Inga andra personer än de som behövs för diplomeringens genomförande bör vara närvarande.

Försäkringar
Skolan ansvarar för elevens försäkring under diplomeringen. OBS: Den som inte är elev på skolan ansvarar själv för sina försäkringar.

Förberedelse för prov/vad är det som bedöms?
Praktiska och teoretiska baskunskaper bedöms under diplomeringen. Det teoretiska provet är praktiskt inriktat.

Kontaktpersonen på skolan ansvarar för vilka elever som kommer till respektive diplomering och att eleverna och ladugårdspersonalen får ta del av denna information i god tid!

Klädsel, mat mm
Eleven ansvarar för att ha med sig egna eller lånade rena kläder inklusive stövlar/skor.
Eleven ska också ha med sig linjerat skrivpapper, penna och sudd.
Eleven ansvarar själv för eventuell transport till provplatsen.
Skolan ordnar med fika och lunch till eleverna

Kom i tid!
Att komma för sent utan att medela detta medför att man missar delar av provet vilket resulterar till att man blir underkänd. Glömmer du lämpliga kläder kan det medföra att du inte kan genomföra vissa moment vilket kan leda till underkänd.

Kostnader för prov
Diplomeringen subventioneras av NYN och kostar 300 kronor per elev som betalas till NYN:s diplomerare.

Förhinder
Anmälan är bindande. Om du av någon anledning inte kan komma till provet så måste du snarast meddela detta till i första hand kontaktpersonen eller diplomeraren. Om du får förhinder och ej meddelar detta i förväg så tar vi ut en avgift på 100 kr.

Provresultat – omprov
En kort tid efter provtillfället kommer du få meddelande om du blivit godkänd eller ej på den praktiska och/eller teoretiska delen.

Om du ej blivit godkänd på någon del av provet så har du chans till att göra ett omprov. Hur detta kommer att ske meddelar din kontaktperson dig .

Godkänd = Grönt kort!
När du blivit godkänd på samtliga provdelar delar diplomeraren ut ett Grönt Kort till dig eller så skickas det till skolans kontaktperson så snart rättningen är klar.

Fotnot 1). Diplomerarna ska vara godkända av och arbetar på uppdrag av NYN. Det ska vara minst två diplomerare, varav minst en extern. För att kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt ska minst en av diplomerarna (gärna båda) inte ha undervisat eleven och inte ha kännedom om elevernas betyg.
Diplomerarna är yrkesverksamma med dokumenterad utbildning och erfarenhet.

Fotnot 2). De elever som har läs och skrivsvårigheter kan få göra ett muntligt prov, det måste dock vara väl motiverat och anmälas till NYN minst en vecka före provet.

...