Validering

...

PM för validering av yrkeskunskaper inom jordbruk och trädgård

NYNs diplomerare av Grönt kort – eller annan i sektorn yrkesverksam med adekvat kunskap och erfarenhet bör genomföra valideringen.

Som grund för validering av yrkeskunskaper ligger kriterierna för Grönt Kört (nivå 1) dvs utförarnivå inom trädgård och jordbruk. Till skillnad från diplomering som leder till ett Grönt Kort om den diplomerade blir godkänd, syftar valideringen mera till att göra en bedömning av var den som valideras ligger kunskapsmässigt, praktiskt och teoretiskt. Utifrån Grönt kort nivån får sedan en bedömning göras från fall till fall som kan användas som återkoppling till den validerade vad hen behöver fylla på med för att vara anställningsbar inom primärproduktion i jordbruk och trädgårdsbranschen.

Grönt kort syftar till att validera anställningsbarhet till yrkesroller som bygger på självständigt arbete med kvalificerade arbetsuppgifter och att kunna göra de bedömningar som hör till. Det handlar om att ansvara för stora världen i form av djur, byggnader och maskiner, men också att inte via missuppfattningar göra misstag som leder till negativ påverkan på djur och miljö. Därför är grundkriteriet för att kunna valideras för arbete inom sektorn adekvat yrkessvenska.

Inom dessa sektorer finns redan idag medarbetare som har bristfälliga språkkunskaper, men de arbetar i yrkesroller där arbetsuppgifterna är lågkvalificerade och enkla med minimal risk för missförstånd och enkel uppstartssträcka. Det är viktigt att förstå skillnaderna på dessa yrkesroller, dess olika innehåll vad beträffande arbetsuppgifter men också förväntade lönenivåer.

Själva valideringen genomförs på en autentisk arbetsplats i form av ett skoljordbruk eller ett aktivt lantbruk / trädgårdsföretag. Eftersom att dessa ofta ligger en bit från allmänna kommunikationer och yrkesrollerna innebär självständigt arbete, ofta med olika maskiner är körtkort ett grundkrav för att vara anställningsbar i den yrkesroll som Grönt Kort åsyftar.

Valideringen genomförs genom att ett antal praktiska och ett teoretiskt test genomförs. Valideringen tar en halv till en arbetsdag beroende på antalet personer som valideras samtidigt. Validering sker enligt ett ämne i taget, dvs mjölkproduktion, grisproduktion, växtodling / maskinkörning och trädgårdsodling. Maximala antalet som kan valideras beror på förkunskaper och tidigare erfarenhet från liknande arbete, men ca 5 personer är ett inriktningsvärde. Kostnaden för validering är kostnad för validerarens förberedelse, själva valideringen, efterarbete samt eventuell hyra för lokal.

……

As the basis for the validation of professional skills are the criteria for NYNs Green card (level 1), ie execution level in gardening and agriculture. Unlike diploma leading to a Green card, if a diploma is affermed, a validation seeks more to make an assessment of where the person is validated in terms of knowledge of how to work in the sector. Both practical and theoretical skills are valuated.  Green Card level will then be assessed on a case to case, and can be used as feedback to the validated what  hen need to fill in order to be employable in the primary production of agricultural and horticultural industry. Green card is designed to validate the employability of job-roles based on individual work with qualified tasks and to make qualified decisions within this roles  . It’s about being responsible for the high values in the form of animals, buildings and machinery, but also not through the misconceptions make mistakes that lead to negative impacts on animals and the environment. Therefore, the basic criterion for one who wants to be validated to work in the sector, is adequate professional Swedish.

In these sectors there are already people who have inadequate language skills, but they work in roles where tasks are unskilled and simple with minimal risk of misunderstanding and easy start-up period. It is important to understand the differences in these professional roles, the different contents regarding what duties, but also the expected salary levels. Actual validation is performed on an authentic working as a school farm or an active agricultural / horticultural enterprises. Since these are often located some distance from public transportation and professional roles involves independent work, often with different machines, a basic requirement is driver licens in order to be employable in the profession as the Green Card refers to.

The validation is carried out by a number of practical and theoretical tests are conducted. The validation process takes half a day to one day, depending on the number of people who are validated at the same time. Validation is made through one subject at a time, ie dairy farming, pig production, plant / machine operation and horticultural production. The maximum number of persons that can be validated depends on prior knowledge and previous experience in similar work, but about 5 people, an alignment value. The cost of validation is the cost to the validator’s preparation, the actual validation, after work, and any rent for the premises where the validation takes place.

...